Taller Curs Avançat de Radiacions Artificials i Naturals (Nivell II) - Joan Carles Lopez

El llit i el descans
Joan Carles López conferenia Tecnocampus Mataró
Go to content
Es durà a terme al llarg de 12 dies, distribuïts en un total de 6 caps de setmana entre els mesos de maig i octubre de 2015. El Taller Curs s'estructura en un total de 4 mòduls formatius, que poden cursar-se de manera integral o per mòduls independents.
El Cicle de Tallers EAT 2015, obert al públic en general, s'emmarca dins de les activitats complementàries com a càrrega d'hores de treball dirigit dels alumnes del curs de Postgrau / Especialista Universitari de Tècnic de Disseny i construccionde Hàbitats de Terra de l'Escola de Arquitectura de la Tierra2015 contitulación de la Universitat de Barcelona-IL3.
Programa teòric-pràctic molt extens

Introducció a la Geobiologia és el primer mòdul formatiu, a realitzar el 9 de maig, el programa compta amb els següents continguts: Exercicis de sensibilitat i primers moviments. Protocol de relaxació. Introducció al maneig de varetes i pèndol. Codi personal. Introducció a la geobiologia. Altres mètodes de testatge.
Radiacions Naturals és el segon mòdul formatiu, a realitzar entre maig i agost, el programa compta amb els següents continguts: La geobiologia: xarxes Hartmann, xarxes Curry, corrents d'aigües subterrànies, falles geològiques i altres elements. Radiestesia: què és ?, com funciona ?, quines preguntes fer i com fer-?. Tècniques per marcar alteracions en cases o espais oberts. Pràctica de geobiologia i radiestèsia de varetes. Protocol de treball en geobiologia. Pràctica: test i marcat de les diferents xarxes. Alteracions geològiques. La brúixola, una guia necessària. Introducció al pla: marcatge de les alteracions. Disseny orientatiu i ones de forma. Aquest mòdul, a més, compta amb tres pràctiques intensives de cap de setmana: 1.-Venes d'aigua i Falles. 2.-Línies Hartmann i Línies Curry. I, 3.-Altres alteracions: Xemeneies cosmotelúricas, forat de cuc, etc. Observació de la natura i animals al camp.
Radiacions Artificials és el tercer mòdul formatiu, a realitzar entre setembre i octubre, el programa compta amb els següents continguts: Tipus de radiacions i freqüències: Esquema general. Característiques de camps electromagnètics d'alta freqüència: wifi, DECT, 3g, 4g, radar, antenes. Característiques de camps de baixa freqüència: cablejat elèctric, electrodomèstics. Característiques de camps magnètics alterns de baixa freqüència: transformadors, línies elèctriques. Característiques de l'electricitat i preses de terra. Característiques dels aparells de mesura. Materials de protecció i blindatge recomanats. Materials saludables: l'alternativa als materials actuals. Tipus de construccions biocompatibles. Materials tòxics i relació dels existents en un habitatge estàndard. La ventilació i l'aire sa en l'habitatge. I, Recomanacions per triar un habitatge saludable al segle XXI. El mòdul, així mateix, compta amb una pràctica intensiva de cap de setmana que tracta les següents temàtiques: Línies d'alta tensió. Cablejat exterior en pobles i ciutats. Cablejat soterrat i aeri. Transformadors i subestacions. Antenes base i altres antenes emissores. Mesurament real d'habitatges. Mesurament real d'oficines. Comptadors intel·ligents i altres dispositius. Radioactivitat. Electrostàtica. Magnetostàtica: continus camps magnètics. Il·luminació. Sonoritat. Humitat. Apantallament i protecció: camps elèctrics, alta freqüència, electrostàtica, radioactivitat. Pràctiques reals d'apantallament: diferents materials i resultats. Desmuntant mentides sobre les radiacions.
I, Efectes i Diagnòstic és el quart i últim mòdul formatiu del curs, a realitzar al llarg del mes de novembre per part d'aquells alumnes que hagin realitzat tot el curs complet. Aquest mòdul compta amb el següent programa docent: La síndrome de l'edifici malalt. Electrosensibilitat. Estudis: La importància de la informació científica existent. Protocols d'actuació. Tipus i model d'informes. I pràctiques finals en què s'avaluarà la valoració i capacitació individual de cada alumne davant de la realització d'un estudi complet d'habitatge.
Joan Carles López Sancho Expert en hàbitats saludables
El curs serà dirigit per Joan Carles López Sancho
Expert en Geobiologia i Radiacions en l'Hàbitat, i Tècnic en Contaminació Electromagnètica. López té formació en geobiologia pel GEA-Institut Hartmann, i formació realitzada en el Gigahertz-Solutions, Langenzenn, Alemanya. Així mateix, és professor de tallers i cursos d'iniciació i especialització internacional sobre geobiologia i electrosmog. (Seminari de Mesuraments i Radiacions, Nivell 1; Tòxics Ambientals Baubiologie, Nivell 2), amb formació de prospectors i tècnics a Perú i Mèxic (2014). I en l'àmbit de la divulgació social, cal destacar la seva autoria dels portals www.gigahertz.es (Stop contaminació electromagnètica), www.geohabitat.cat i www.radiaciones.wordpress.com.
Joan Carles López 2013-2017
Back to content