Prospectar la casa - Joan Carles Lopez

El llit i el descans
Joan Carles López conferenia Tecnocampus Mataró
Go to content
Casa en ccnstrucció
brujùla

  

GeobiologiaQue es?
En alguna visita que hem realitzat a la casa d'un familiar o amic on ens hem sentit tan còmodes i relaxats, que ha passat el temps sense adonar-nos, i fins i tot hem manifestat les virtuts d'aquest habitatge amb frases com, "aquesta casa té bones vibracions "," és una casa bona ", etc.i altres.
I també al inreves entrar en un lloc i sentirte abatut i estar poca estona, (molt malament per a un negoci).
La casa normal i sana, en la qual els éssers humans poden portar una vida plena amb energia i salut, i la casa patògena o alterada on no és possible viure amb plenitud. L'ésser humà, com passa amb la majoria dels animals, necessita el bon lloc per descansar i restablir, i les plantes necessiten llocs sense alteracions per créixer.
I en el bon lloc ficar el llit del capsal al Nort i els peus al Sud (sempre que  es pugui).
     
Quan construïm o adquirir un habitatge, ens fixem en la superfície, distribució, qualitats, preus, però no en la innocuïtat dels materials de construcció, l'orientació al sud de les seves finestres i balcons, i gairebé mai, en l'orientació de acord als eixos cardinals i en l'emplaçament correcte.

Precisament això últim és important, ja que no respectar la natura, pot minvar el nostre benestar a llarg termini.

Per a molts autors va ser el Dr Hartmann qui va elevar la geobiologia a la categoria de ciència per les investigacions que va realitzar sobre els efectes en les persones de les línies geomagnètiques que porten el seu nom. y poc després  el Dr. Curry va trobar potser
les que son més perilloses per l'esser húma, i la suma de aquestes lines , amb un encreuaments d'ambes la cosa encara se complica força per la salut dels habitans de la casa.

L'estudi Geobiológic previ a la construcció de l'habitatge pot ser una inversió insignificant en relació al cost de la mateixa. Aquest estudi comprèn l'elecció de l'emplaçament tenint en compte els següents criteris:

                 -Evitar les geopatías; agües fecals, corrents d'aigües subterrànies, falles  etc.
               
                 -Orientar la casa correctament        
                  
                 -Dormir el cap al N y els peus al S     .

                 -Marcar i identificar les linies Hartmann i Curry,
                
                -Identificar els encreuaments tant C com H

                -Corregir que en  la casa els llits i llocs de treball s'ubiquin en el bon lloc

                -Mesura de la radioactivitat del terreny.

                -Comprovar la posició de emissors de CEM (camps electromagnètics) i RF (radiofreqüències).

                -Els estudis de qualitat de l'aire  i de soroll ( trànsit, aeroports, fàbriques, etc).

                -Altres.

3.-Detecció de les línies geomagnètiques

.


La forma més estesa és mitjançant la radiestesia (sensibilitat a les radiacions). Utilitzant un pèndol o varetes de coure com a instrument amplificador la majoria de les persones les poden detectar com una mica d'entrenament. El Dr Hartmann va detectar la presència de les línies que porten el seu nom, mesurant la resistència cutània en el braç d'una persona i en diferents llocs d'una estada. Observar canvi de resistència quan la persona es col locava sobre una d'aquestes línies.

-Qué són les línies Hartmann?Es la energia de la terra simplificada en cuadricúles en forma de venes d'energía vertical que emana del subsòl formant una xarxa global amb línies en direcció nord-sud i est-oest.No es poden veure, al igual que les ones de radio i la electricitat, i només les persones sensibles i experts Geobiolegs, i en certes circumstàncies, poden detectar la seva presència.

El seu gruix és variable i pot ser major o menor. El normal és que es a d'un 20 cm.

Generalment formen una retícula rectangular de 2,20 x 2 m però poden ser majors o menors.

-A que es degut el canvi del seu gruix?


Probablement en certes circumstàncies com per exemple:

                -Tempestes magnètiques, tempestes o alteracions meteorològiques.

                -Zones de major infuencía magnètica.

                -A la proximitat de zones de contaminació electromagnètica artificial.

                -A certes hores entre les 2:00 i 4:00 de la matinada.

                -Altres.


-Quines son les linies o xarxa transversal o de Curri?


Aquesta xarxa forma una quadrícula nord-oest-sud-oest i nord-est-sud-est. El seu gruix sol ser d'uns 40 cm (no obstant pot augmentar també al igual que la Hartmann).


La seva intensitat i per tant els seus efectes és major que la xarxa global que es potencia encara més quan coincideixen amb línies H.El normal és trobar amb una separació de quatre metres o més, però en zones geopatógenas és fàcil trobar desdoblades en quadrícules de dos metres i fins i tot d'un metre.

Per la meva experiència he trobat en algunes prospeccions, que les dues xarxes estaven molt desdoblades. El desdoblament d'aquestes línies és degut a la intesitat magnetica del planeta erupcions , moviments de plaques , tormentes solars ec., però també a la descàrrega d'energia artificial provocada per les activitats humanes com ara les radiacions de tots els artefactes que ens envolten; , línies elèctriques, transformadors etc.

-Altres geopatíes i alteracions.


Encara que menys freqüents, hi ha altres alteracions que poden afectar el camp magnètic terrestre puntualment i per tant perjudicats:

-Canvis en la composició del terreny en capes d'escàs gruix.

-Falles geològiques.-Construccions metàl liques com les utilitzades per alguns habitatges a la seva estructura.

Per citar un exemple molts habitatges tenen el dormitori sobre del garatge, i considerant que el vehicle és una massa metàl lica, ja podem imaginar el incorrecte d'aquesta disposició, ja que encara que lleu, és previsible una alteració del camp magnètic terrestre.

-Efectes sobre el benestar i la salut en relació a la presència de línies geomagnètiques.Línia Hartmann o Curry.

No hi ha evidències que sigui perjudicial una línia sobre la nostra llit. No obstant el pas de una linia Curry se tindría que evitar.

Encreuament de línies. S'ha d'evitar un encreuament de línies en qualsevol zona del nostre cos.

Encreuament de línies d'una xarxa, més línia de l'altra xarxa: Es considera una zona patògena, perillosa i que cal evitar, sobretot si es superposa a altres alteracions; falles, venes d'aigua, etc.

Superposició de cruïlles. És un punt geopatógeni perjudicial per a la salut.

Corrent d'aigua i línia d'una xarxa. Qualsevol associació de corrent d'aigua i línies és perjudicial. S'ha d'evitar dormir durant molt de temps damunt d'un corrent d'aigua.Per a més informació es recomana llegir a Käthe Bächle, "experiències d'una radiestesista".

Observar els arbres si creixen torçats, expulsen sàlvia, si es perden i creixen més lents.

Humitats, fongs en l'habitatge, i caiguda de del guix de les parets.


Aparició d'esquerdes i fissures a la casa.casa pairal antiga

- Els corrents d'aigua subterrànies.

Els corrents d'aigua subterrànies són perilloses si travessen sota la nostra llit, lloc de treball o de descans. Els corrents d'aigua,  son  com una corrent elèctrica que genera una alteració del camp magnètic terrestre al llarg del seu recorregut.

Si el nostre cos està dins d'aquesta barrera estaria sent agredit constantment amb la consegüent minva del nostre sistema inmunológic. En aquestes condicions trigaríem més en recuperar d'un refredat, però tampoc nostre organisme podria lluitar contra una malaltia més greu.

 La major perillositat depèn del tipus d'aigua. És més perillosa un corrent d'aigua ferruginosa o contaminada amb fecals, que una altra d'aigua neta. També depèn del cabal i del gradient, que determina la velocitat d'avanç.

Està demostrat que l'efecte del corrent d'aigua és vertical i afecta a totes les plantes d'un edifici no detectant cap humitat a la parets. Tanmateix quan les corrents no van molt profundes en les primeres plantes de l'edifici se sol caure els calich del revestiment fins i tot acabats posat, s'obren esquerdes, i en la planta baixa s'observen humitats. Si observem alguns habitatges abandonades que es troben clivellades podem sospitar que es van construir sobre de corrents d'aigua o zones alterades.


-Relació entre els corrents d'aigua subterrànies i les línies Hartmann i Curry.

Suposem que hem construït l'habitatge sense un estudi Geobiológic previ, estant aquesta situada entre dos corrents d'aigua. Podem pensar que no hi ha problemes ja que no passen sota l'habitatge, però en algunes zones com la descrita, s'han observat que les línies Hartmann y Curry es tanquen. És fàcil trobar les línies Hartmann a entre 50 i 100 cm i les Curry a 1 metre de distància per exemple.
Per a uns autors quan les línies Hartmann estan a menys


de 1,5 m de gruix s'hauria de considerar zona de descàrrega tel lúrica i per tant no apta per a construir un habitatge.

No obstant això, prop d'una zona alterada és fàcil trobar una zona molt bona per construir la nostra casa, d'aquí la utilitat de l'estudi Geobiológic per trobar-la.
-Indicadors.

Anem a repassar i introduir nous exemple d'indicadors de corrents d'aigua. Això ens pot fer sospitar i sol licitar un estudi Geobiológicos del terreny.

-Esquerdes i trencaments d'elements constructius.

-Humitats.

-Desconchat de pintures.

-Aparició de floridures.

Observarem les possibles direccions dels corrents d'aigua segons la topografia del lloc, els pous oberts a la zona i la proximitat de les muntanyes.

Els canyerals, joncs, baladres, l'herba que es mantenen verd a l'estació seca, i la húmitat del terreny  en temps de poca pluja són indicadors de la presència de corrents d'aigua.

Joan Carles López 2013-2017
Back to content